Usein kysyttyä LNG:stä

LNG-asiakassäiliön rakentaminen edellyttää eri viranomaisten myöntämiä lupia. Lupakäytäntö on osittain kuntakohtainen, ja tarvittavat luvat tulee selvittää asiakassäiliön suunnittelun yhteydessä.

Rakennus- tai toimenpidelupa haetaan paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rakentamislupa vaaditaan, jos varastoitavan kaasun määrä on vähintään 5 tonnia. Rakentamisluvan myöntää Tukes. Luvan käsittelyvaiheessa Tukes pyytää lausuntoa pelastusviranomaiselta ja ELY-keskukselta.

Paikallisen pelastusviranomaisen kanssa tulisi keskustella laitoksen erityispiirteistä jo suunnitteluvaiheessa.

Laitos saadaan ottaa käyttöön vasta kun Tukes antaa käyttöluvan sen tekemään käyttöönottotarkastuksen jälkeen. Hyväksytty tarkastuslaitos tekee tarvittavat rakentamisen aikaiset tekniset tarkastukset. Tarkastusten teettäminen on toiminnanharjoittajan vastuulla. Jos varastoitava kaasun määrä on yli 0,2 tonnia mutta alle 5 tonnia, on laitoksesta tehtävä ilmoitus Tukesille.

Rohe toteuttaa luvitukseen ja turvallisuuteen vaaditut selvitykset osana kokonaispalveluaan!

Maakaasu on palava kaasu ja se voi hallitsemattomana muodostaa räjähdyskelpoisia pitoisuuksia. Tämän estämiseksi ja hallitsemiseksi toiminnanharjoittajan on tehtävä laitteiston räjähdysvaaran arviointi ennen laitteiston käyttöönottoa. Arvioinnissa on otettava huomioon laitteiston mittakaava ja olosuhteet. Maakaasuasetuksessa (551/2009) on säädetty yksityiskohtaisesti eräiden kohteiden tilaluokituksesta.

Kun kohteessa arvioidaan olevan räjähdysvaara, toiminnanharjoittajan on laadittava räjähdyssuojausasiakirja. Sen on oltava valmis käyttöönottovaiheessa, mutta alustavan räjähdyssuojausasiakirjan tulee olla mukana rakentamislupahakemuksessa.

Räjähdysvaaran arvioinnissa perusajatuksena on, että etukäteen arvioidaan mahdolliset vuototilanteet, varaudutaan niihin suunnitelluilla teknisillä ratkaisuilla sekä mietitään valmiiksi toimintatavat mahdollisia poikkeustilanteita varten. Arviointi on syytä tehdä mahdollisimman käytännönläheiseksi.

Kaikissa tapauksissa on tehtävä kaasu- tai LNG-päästön seurausten arviointi, jonka lähtökohtana voi käyttää standardia SFS-EN 13645. Seurausten arvioinnissa voidaan käyttää apuna esimerkiksi vahvistettuja simulointiohjelmistoja.

Tarkempia tietoja ja toimintaohjeita liittyen LNG-asiakassäiliöihin löydät Kaasuyhdistyksen julkaisusta: https://www.kaasuyhdistys.fi/julkaisut/lng-asiakassailiot/

Rohe toteuttaa luvitukseen ja turvallisuuteen vaaditut selvitykset osana kokonaispalveluaan!

Maakaasun tiheys kasvaa nesteytyksessä lähes 600-kertaiseksi. Tämä mahdollistaa maakaasun kustannustehokkaan kuljettamisen kaasuverkkojen ulkopuolella. Höyrystetty LNG voidaan myös syöttää kaasuputkistoon. Yksi tonni LNG:tä vastaa noin 1400 m³ kaasumaista maakaasua.

LNG on nestemäisessä olomuodossa olevaa maakaasua (Liquified Natural Gas), jota voidaan kuljettaa LNG-säiliöaluksilla tai säiliöautoilla. LNG:tä käytetään muun muassa teollisuuden, raskaan tieliikenteen ja meriliikenteen polttoaineena.

Normaalissa ilmanpaineessa maakaasu pysyy nesteenä, jos sen lämpötila on enintään -163°C. Siksi sen varastoinnissa ja kuljetuksessa tarvitaan hyvin lämmöneristetyt säiliöt.